Archu-quiz #10

Cảm hứng sáng tác bài “The Other Side of Down” được lấy từ đâu? Phần thưởng: TOSOD booklet. Ảnh dưới đây chỉ chụp 1 mặt của booklet. * Các quy định tham gia quiz vẫn như cũ nhé. Đáp án: “The Other Side of Down”  was inspired by a song by A Fine Frenzy. “We…