Archu-quiz #6

Câu hỏi: Bức ảnh trên lấy từ video nào (đưa ra link đến video đó)? Thời điểm David chụp bức ảnh đó (sự kiện, năm)? Phần thưởng: 4 ảnh David là 4 tấm dán đề can như trong ảnh dưới đây. Các yêu cầu về tham gia quiz và nhận phần thưởng vẫn như 5…

David Archuleta helped Justin Bieber become a phenomenon

From Rickey: Here’s a video of Justin Bieber with his manager Scooter Braun at the Third Annual Tribeca Disruptive Innovation Awards. Scooter says that he was involved with Justin before his first videos became viral on YouTube. Justin’s cover of Chris Brown’s ‘With You’ was his biggest hit — partly because David Archuleta sang the…