Archu-quiz #6

Câu hỏi: Bức ảnh trên lấy từ video nào (đưa ra link đến video đó)? Thời điểm David chụp bức ảnh đó (sự kiện, năm)? Phần thưởng: 4 ảnh David là 4 tấm dán đề can như trong ảnh dưới đây. Các yêu cầu về tham gia quiz và nhận phần thưởng vẫn như 5…